Postures de yoga

Eka pada Vakrasana, variation (63)

Eka pada Vakrasana, variation (63)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:02:12
Eka pada Vakrasana (25-2)

Eka pada Vakrasana (25-2)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:02:22
Eka pada Vakrasana (25)

Eka pada Vakrasana (25)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:02:22
Eka pada adho mukha svanasana surf (5)

Eka pada adho mukha svanasana surf (5)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:01:14
Dhanurasana (40)

Dhanurasana (40)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:01:14
Cours de yoga Yoga Massala pour Vivolta

Cours de yoga Yoga Massala pour Vivolta

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:04:55
Cours de yoga Yoga Massala pour Vivolta

Cours de yoga Yoga Massala pour Vivolta

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:06:42
Cours de yoga Yoga Massala phase au sol de la salutation au soleil

Cours de yoga Yoga Massala phase au sol de la salutation au soleil

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:06:25
Cours de yoga Yoga Massala

Cours de yoga Yoga Massala

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:05:55
Caturanga dandasana, variation (72)

Caturanga dandasana, variation (72)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:00:39
Caturanga dandasana, variation (71)

Caturanga dandasana, variation (71)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:00:50
Caturanga dandasana, variation (70)

Caturanga dandasana, variation (70)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:00:42