Postures de yoga

Shirsasana variation (49)

Shirsasana variation (49)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:02:14
Shirsasana surf (21)

Shirsasana surf (21)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:01:44
Shirsasana (50)

Shirsasana (50)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:02:14
Setu bandhasana / urdhva danurasana surf (18)

Setu bandhasana / urdhva danurasana surf (18)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:02:51
Setu bandasana A (42)

Setu bandasana A (42)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:01:45
Savasana surf (23)

Savasana surf (23)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:00:40
Savasana jambes pliées, fe (8)

Savasana jambes pliées, fe (8)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:01:34
Savasana (57-6)

Savasana (57-6)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:10:14
Savasana (57-3)

Savasana (57-3)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:10:47
Savasana (57-2)

Savasana (57-2)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:06:51
Savasana (57-1-longue)

Savasana (57-1-longue)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:06:42
Savasana (57-1)

Savasana (57-1)

Catégorie : Ashtanga
Niveau : Débutant
Durée : 00:03:55